colofon

© 2007, museum Beelden aan Zee
in samenwerking met Stichting Marius van Beek

Tekst
Jan van Beek, Sandra van Beek & Jan Teeuwisse

Eindredactie
Alessandra Laitempergher

Vertaling
Françoise Thornton-Smith,
Paul van den Plank (Small Caps Bush Translation)

Foto’s
© Marcelo Montecino (Estadio Nacional de Chile 1973)
Stichting Marius van Beek (Het Doel van Santiago)
Greta Cune (onthulling)

Vormgeving
Typography Interiority & Other Serious Matters

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

‘Doel van Santiago de Chile’ is mede mogelijk gemaakt door Stiching Doen, de Mondriaan Stichting en Avro Media Partners